Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

1987. Kompjuterska analiza izvorišta "Mramorak"

                                                   
ANALIZA HIDROGRAMA IZVORIŠTA "MRAMORAK" I  NIVOGRAMA  
4 OSMATRAČKA BUNARA U OSMAČKOM POLJU KOD KALESIJE
Poštovani,

U okviru ovog rada prezentira se jedan (moj) primjer kompjuterske analize podataka  pražnjenja (hidrograma) jednog prirodnog izvorišta (vrelo "Mramorak") u Osmačkom polju kod Kalesije i nivograma 4 osmatračka bušena bunara u njegovom okruženju. 

Analiza je rađena na realnim podacima, a proračuni hidrogeoloških parametara (koef. pražnjenja a, koef. provodljivosti T i koef. vodonosnosti S)  su vršeni po poznatim formulama E. Maillet-a , Theis-a, Kostin-a i Jacob-a.

Podaci za analizu su sadržani u bazi podataka koja je formirana u izvornom code-u  Programa rađenog u Basicu, a koji sam ja uradio početkom 1987.godıne. Specifičnost ovog rada je u tome da je program izvrsno automatski obrađivao retardacioni dijagram tj. podatke prirodnog pražnjenja  prirodnih izvora ili 
crpljenja bušenih bunara po formulama koje su tada bile vrh po složenosti grafo-analitičkih proračuna. Grafički print-out ovih analiza je prikazan u prilogu koji je, u ono vrijeme, bio tehnički (printerski) maksimum.

U prilogu je i izvorni, originalni, mojom rukom  prepisani programski  code u Basic programskom jeziku, za "kompjuter"  SINCLER SPECTRUM sa  svega 48KB memorije!! U to vrijeme ovaj "kompjuter" nije bilo dozvoljeno uvesti u Jugoslaviju, ali se do njega nekako ipak dolazilo. Isti posjedujem i danas u ispravnom stanju.!
  


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.