Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

2014.-2017. Sud Tuzla - Poplava u Tojšićima

                      Poštovani,


u nastavku je prikazan moj stručni hidrogeološki Nalaz i Mišljenje o uzrocima velikih šteta koje su nastale nakon velikih poplava u širem okruženju naselja Tojšići, općina Kalesija, urađen po nalogu nadležnog Suda. To je jedan od posljednjih primjera mojih vještačenja tokom dugogodišnje prakse kao  sudskog vještaka za oblasti Hidrogeologije i Inženjerske geologije (Geotehnike).

Nažalost, i pored nedvosmisleno i stručno utvrđenog i Sudu dokumentovano obrazloženog činjeničnog stanja u pogledu uzroka konkretne poplave i odgovornosti  za nastalu štetu, sudija Osnovnog suda  je našao da je uzrok štete "viša sila" i odbio zahtjev oštećene strane za nadoknadu štete. Da bude još čudnije (tužnije) i Vijeće od tri sudije Višeg suda u Tuzli je potvrdilo presudu ovog sudije Osnovnog suda.

Zbog mlađih kolega i studenata, a ne ulazeći u razloge donošenja takve presude, jer to nije zadatak ovih vještačenja, želim da istaknem da, nažalost, tokom stručne karijere, i pored velikog truda da se objektivno pronikne u suštinu nekog stručnog  problema i isti objektivno dokumentuje, to
nekada bude uzalud. Takve situacije za stručnjaka sudskog vještaka, ne budu  nimalo prijatne, ali se dešavaju...to je realni život, a ne struka. Osjećaj kada se argumentovan stručni rad neargumentovano odbaci od strane institucije koja je svojim nalogom angažovala vještaka upravo radi pribavljanja stručnog nalaza i mišljenja radi  pomoći Sudu...nije nimalo ugodan. U konkretnom slučaju stekao se utisak da ovakav stručni nalaz nije stvarno ni trebao, jer su zaključak i presuda o "višoj sili" kao uzroku štete već unaprijed bili utvrđeni...i bez ovog vještačenja! Ovome ide u prilog činjenica da ni sudija Osnovnog suda, a kasnije ni vijeće Kantonalnog suda nisu htjeli ni pogledati moj dodatno prikupljeni i ponuđeni video materijal koji sam, kao vještak,  snimio tokom ponovljene velike velike poplave na istom mjestu  sa istim posljedicama, a koja se desila svega dva dana nakon predaje mojeg stručnog nalaza Sudu. Ovaj video materijal u potpunosti potvrđuje sve moje zaključke u Nalazu  dostavljenom Sudu, a dio toga se može vidjeti na i sljedećim linkovima:

https://www.facebook.com/100010457190393/videos/490152878009948/

https://www.facebook.com/100010457190393/videos/490143258010910/

https://www.facebook.com/100010457190393/videos/490145454677357/

Bez obzira na pomenute presude Sudova, može se primijetiti na terenu da su tuženi nadležni organi dobro razumjeli zaključke vještačenja i da su svjesni odgovornosti za nerješavanje problematike plavnog područja u naselju Tojšići u prethodnom periodu. Naime, trenutno je u toku intenzivna građevinska aktivnost na regulaciji korita rijeke Gribaje na dionici koja je precizno definisana pomenutim vještačenjem!

Iako se radovi na regulaciji trenutno izvode na dijelu korita uzvodno od lokacije koja je bila predmet tužbe i sudskog spora, za vjerovati je da će se regulacija korita u kontinuitetu izvesti do kraja kritičnog dijela korita rijeke Gribaje tj. do ispod postojeće pijace, nizvodno od sporne lokacije. Ukoliko to ne bude urađeno, ugroženo sporno područje oko pijace će postati još znatno ugroženije!

Ko pročita ovo vještačenje u cjelini, vjerujem da može, i bez ikakvih posebnih stručnih znanja iz ove oblasti, zaključiti  koliko se u konkretnom slučaju zaista radi o postojanju "više sile" i koje!? Naime, isto tako se može zaključiti koliko neka neidentifikovana "viša sila" može zaista biti uzrok šteta ako, naprimjer, neko  neodgovorno istrese kamion zemlje na jedan dio aktivne saobraćajnice  pa usljed toga u situaciji pojačanog prometa dođe do izlijetanja vozila sa puta, nesreće, žrtava i materijalnih šteta ili  ako ostavi svoj stari namještaj u požarnom stepeništu u zgradi  i sl..pa zbog toga dođe do žrtava u slučaju požara u zgradi i sl...? Srećom, u ovom slučaju nije bilo ljudskih žrtava...što je ipak moguće.


 
 
 2014. Poplava u Tojšićima kod Tuzle - pijačni plato


 
 


 

Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.