Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

2008. HG studija - Gips SOVIĆI kod Jablanice

HiDROGEOLOŠKA STUDiJA®
 
 
O UTiCAJU GEOLOŠKiH  iSTRAŽNiH  RADOVA KOJE ĆE VRŠiTi "BH RiGiPS" D.O.O. JABLANiCA
NA SNABDiJEVANJE VODOM U REGiJi  SOViĆA KOD JABLANiCE


Poštovani,

 
Cilj izrade ove studije je bio  utvrđivanje hidrogeoloških uslova obavljanja detaljnih geoloških istražnih radova (istražnih bušenja i raskopavanja) na lokalitetu istražnog polja na gips u selu Sovići kod Jablanice tj. registracija svih relevantnih hidrogeoloških pojava i procesa koji bi mogli biti ugroženi ili biti od bitnog uticaja na uslove otvaranja i funkcionisanje kamenoloma - majdana gipsa u toku koncesionog perioda, kao što je izrada i održavanje pristupnih saobraćajnica i dr.  tokom istraživanja kao i kasnije tokom eksploatacije.

Koncepcija izrade ove studije je, pored ostalih uslova, podređena i nastojanju da se kroz utvrđivanje i registrovanje postojećeg stanja na terenu stvore stručne pretpostavke za izradu naredne investiciono-tehničke dokumentacije, čijom izradom će se obezbijediti tehnički odgovori na sve navedene vodoprivredne i urbanističko-tehničke preduslove otvaranja i eksploatacije majdana gipsa na ovom lokalitetu. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 


 

 

 


 

  


 


   

 


 
 


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.